Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez MTG Level UP Małgorzata Tylec-Gusakov z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ul. Pejzażowej 2/706A, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEGID) posiadająca nr NIP 8132259845 oraz REGON: 523383298, email: mtg@mtglevelup.me (dalej: „Administrator”).

Za pośrednictwem strony mogą być pozyskiwane dane osobowe od użytkowników m.in. w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie podawane informacje w formularzach (w tym m.in. kontaktowych),

– poprzez złożenie zamówienia,

– poprzez zapisanie się do newslettera.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanując prawo do prywatności osób, których dane zostały pozyskane przez Administratora w zw. z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, informujemy, że dane te przetwarza są zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania Administrator przedstawia zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”):

1) Administratorem danych osobowych jest działalność gospodarcza MTG Level UP Małgorzata Tylec-Gusakov z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ul. Pejzażowej 2/706A, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEGID) posiadająca nr NIP 8132259845 oraz REGON: 523383298, email: mtg@mtglevelup.me.

2) Administrator w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe w następujących celach zależnych od określonego stanu faktycznego:

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Jeżeli zapisałaś/zapisałeś się do naszego newslettera / prowadzimy wobec Ciebie działania marketingowe. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na działalności marketingowej – w tym wysyłanie newslettera.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli kontaktujesz się z nami – obsługa zapytań klientów lub potencjalnych klientów. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas przygotowania i udzielenia odpowiedzi adresatom wiadomości. Nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Jeżeli odwiedzasz nasze social media, wchodzisz z nami w interakcje np. poprzez wysłanie wiadomości czy pozostawienie komentarza. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na komunikacji z użytkownikami portali społecznościowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obserwowania naszych portali społecznościowych, a w przypadku zadania pytania – przez czas udzielenia odpowiedzi, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń.

Jeżeli zawarłeś z nami umowę lub przygotowujesz się do jej zawarcia – zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

3) Odbiorcami Twoich danych osobowych, a więc podmiotom, którym Administrator może przekazywać dane osobowe, mogą być:

– organy państwowe lub inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych,

– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług tj. m.in. dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, kurierzy i operatorzy pocztowi – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

4) Każdej osobie, której dane są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– prawo do usunięcia danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo wniesienia sprzeciwu,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia.

5) Każdej osobie, której dane są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat wniesienia skargi znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

6) Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7) Podanie danych osobowych jest zasadniczo dobrowolne jednak niezbędne do m.in.: uzyskania odpowiedzi na przesłane do Administratora pytanie, zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

Ta strona używa plików cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce prywatności.