Regulamin sklepu

I. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Właściciel / Administrator („MTG Level UP”) – mtglevelup.me , działalność gospodarcza MTG Level UP Małgorzata Tylec-Gusakov z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ul. Pejzażowej 2/706A, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEGID) posiadająca nr NIP 8132259845 oraz REGON: 523383298, email: mtg@mtglevelup.me
 2. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://me, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 3. Towar – w tym treści cyfrowe produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki, akcesoria, dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, a w szczególności ebook, audiobooki, videokursy, warsztaty, szkolenia oferowane przez MTG Level UP za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług, oraz publikacje innego rodzaju,
 4. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności warsztaty, szkolenia i sesje coachingowe.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 6. Serwis – platformy należące do MTG level UP Małgorzata Tylec-Gusakov
 7. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 8. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, który wybiera w ramach Sklepu określone Towary lub Usługi, co skutkuje bezpośrednio do zawarciem z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
 12. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://www.MTGLEVELUP.ME prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach zamieszczone są na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich ceny, opisy, czy parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunki dokonywania zakupów ramach Sklepu Internetowego i zasady z jego korzystania określa Niniejszy Regulamin.
 4. W szczególności Regulamin określa:
  a) warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu,
  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi oraz
  c) procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient jednoznacznie wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta przez pobranie go w dowolnym momencie ze strony internetowej Sklepu, przez jego wydrukowanie, czy zapisanie na nośniku.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Jedynie pod warunkiem spełnienia przez Klienta wymagań technicznych możliwe jest korzystanie ze Sklepu Internetowego, tj.:
a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Safari, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi jedynie kiedy posiada programy spełniające następujące wymagania techniczne:
a) Dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., mobi, lub inne umożliwiające korzystanie z dostępnych plików.
b) Dla Usługi dostępu do DEVELOP WITH ME – przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Aby zrealizować Zamówienie Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.mtglevelup.me, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z instrukcją, tj. komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym liczby i ich rodzaju) dokonywany jest przez dodanie do koszyka poszczególnych Towarów lub Usług.
 3. Aby zrealizować złożenie Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej Zamówienie w jego imieniu),
  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr lokalu, nr domu, miasta/ miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  c) numeru telefonu, oraz
  d) adresu e-mail, oraz akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia przez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 4. Podczas procesu składania Zamówienia Klient zobowiązany jest także dokonać wyboru formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
 5. Podczas składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia zapłaty należnej Właścicielowi Sklepu.
 7. Podsumowanie Zamówienia wyświetlone zostanie po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia.
 8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  a. Przedmiot Umowy Sprzedaży,
  b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi,
  c. Koszt dostawy,
  d. Wybraną metodę płatności,
  e. Oczekiwany czas dostawy.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej, Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, w wyniku której zostanie utworzone indywidualne konto dla danego Klienta, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 13. Założenie Konta możliwe jest przez wypełnienie przez Klienta wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 14. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 15. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, warsztatów, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem.
  W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
 17. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu.
 2. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

V. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia.

4. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi do 3 dni po zaksięgowaniu przelewu; przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU  lub PayPal. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi do 3 dni po zaksięgowaniu przelewu.

 1. PayU płatność w ratach – przy zamówieniach powyżej 300zł, podmiotem udzielającym pożyczki ratalnej na zakupy jest jeden z partnerów pożyczkowych PayU.
 2. PayU pośredniczy pomiędzy pożyczkobiorcą a instytucją finansową. Sprzedający nie jest stroną umowy o pożyczkę.
 3. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi do 3 dni po zaksięgowaniu środków.
 4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych z zastrzeżeniem o niełączeniu promocji, chyba że założenia promocji są inne.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.
 6. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Właściciel sklepu nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika sklepu, wiernie odwzoruje kolory.
 7. Wymiary produktu podane na stronie produktu są jedynie orientacyjne i mają ułatwić wybór modelu lub fasonu, ale nie są rzeczywistymi wymiarami produktu. Wymiary rzeczywiste mogą się różnić zależnie od materiału, z którego wykonano produkt.

VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD ( w Polsce i w Unii Europejskiej) oraz przez Paczkomaty InPost (tylko na terenie Polski).
 2. Koszty dostawy podane są w koszyku Klienta przed zatwierdzeniem przez niego Zamówienia.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
 2. Braki ilościowe i jakościowe dotyczące zawartości przesyłki, należy zgłosić mailowo do 7 dniu od otrzymania przesyłki na adres info@mtglevelup.me.
 3. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia zniszczonej lub niekompletnej przesyłki wraz z protokołem zniszczenia wystawionym przez kuriera, jeśli przesyłka była uszkodzona.
 4. Brak zgłoszenia roszczenia w zakreślonym terminie oraz brak potwierdzenia uszkodzenia od kuriera lub niekompletności przesyłki w postaci fotograficznej w tym terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu przewozu.
 5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 6. Reklamacje należy zgłosić droga elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: info@mtglevelup.me.
 7. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru.
 8. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Właściciela Sklepu podany w pkt I ust. 10 niniejszego Regulaminu.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail info@mtglevelup.me.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul. Pejzażowa 2/706a, 02-703 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: info@mtglevelup.me.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku: umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnym jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta przez Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od umowy, towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 6. Zwracany Towar należy przesłać na adres:
  MTG Level UP Małgorzata Tylec-Gusakov, ul. Pejzażowa 2/706a, 02-703 Warszawa.
 7. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 8. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 9. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.
 10. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.
 11. Pobierz formularz zwrotu.

X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W przypadku Towarów możliwa jest zamiana, wyrażona wnioskiem Klienta, o ile Właściciel Sklepu posiada pożądany przez Klienta Towar o określonych właściwościach (w tym kolor, rozmiar). Towar odsyłany nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Koszty zamiany pokrywa Klient.
 2. W przypadku Produktów Fizycznych możliwe jest Zamienienie na wniosek Klienta o ile Właściciel Sklepu posiada pożądany przez Klienta produkt o określonych właściwościach (kolor, rozmiar). Produkt odsyłany nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Koszty wymiany pokrywa Klient.
 3. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest warsztat, szkolenie lub sesja coachingowa, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.
 4. W przypadku takiej Usługi jak warsztat, czy szkolenie Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail info@mtglevelup.me nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.
 5. Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 150 zł brutto za jednodniowe szkolenie, 250 zł brutto za dwudniowe szkolenie i 150 zł za każdy kolejny dzień szkolenia jeśli jest ono kilkudniowe.
 6. Nieobecność Klienta na szkoleniu bądź sesji coachingowej równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Sklepu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
 7. W przypadku takiej Usługi jak warsztat, szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail:
  info@mtglevelup.me nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
 8. Klient, składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych warsztatów, szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. info@mtglevelup.me.
 9. W przypadku zakupu warsztatu, czy szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.
 10. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym warsztacie, czy szkoleniu, który/e się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym warsztacie, czy szkoleniu, chociażby MTG Level UP organizowało nowy warsztat czy szkolenie. MTG Level Up nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
 11. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 7 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo Klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku MTG Level UP nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
 12. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
  c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: “Ustawą”].
 3. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail:
  info@mtglevelup.me.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka prywatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania w tym audio i video, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie 9 grudnia 2022

XIII. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 1. Wysyłki realizowane są:
  a) za pośrednictwem kuriera DPD – od poniedziałku do piątku, po zaksięgowaniu wpływu płatności (na terenie Polski i UE) oraz skompletowaniu zamówienia,
  b) za pośrednictwem Paczkomatów InPost – od poniedziałku do piątku, po zaksięgowaniu wpływu płatności (na terenie Polski) oraz skompletowaniu zamówienia,
 2. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Koszty transportu mogą ulec zmianie ze względu na wagę przesyłki lub ilość zamówionych towarów. Zalecamy zakup kilka produktów w jednym koszyku, aby uniknąć powielania kosztów transportu. Nie możemy grupować dwóch osobnych zamówień, dlatego koszty wysyłki są doliczane do każdego zamówienia osobno.
 3. Koszty dostawy wynoszą:
  1. na terenie kraju – przesyłka kurierem DPD – 14,70 zł  i są doliczane do zamówień poniże 300 zł,
  2. na terenie kraju – przesyłka Paczkomatem InPost – 14,70 zł  i są doliczane do zamówień poniżej 300 zł,
  3. na terenie UE – przesyłka kurierem DPD –  70 zł.
 4. Czas dostawy:
  1. Kurier DPD na terenie kraju – kompletacja zamówienia 1-3 dni robocze, doręczenie następnego dnia po wysyłce,
  2. Paczkomat InPost na terenie kraju – kompletacja zamówienia 1-3 dni robocze, doręczenie do 48h po wysyłce,
  3. na terenie UE – kompletacja zamówienia 1-3 dni robocze, doręczenie 3-5 dni po wysyłce.
 5. W przypadku przerwania płatności za pośrednictwem PayU Klient może dokonać przelewu na jeden z następujących rachunków bankowych:
  1. Przelewy krajowe: 93 1090 1694 0000 0001 5227 7139 (Santander Bank Polska S.A.)
  2. Przelewy zagraniczne (wpłaty w EURO): IBAN: PL42 1090 1694 0000 0001 5232 7139 (KOD SWIFT: WBKPPLPP – Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska)
  3. PayPal:  sklep@mtglevelup.me

XIV. REGULAMIN WARSZTATÓW I SZKOLEŃ

Regulamin dotyczący warsztatów i szkoleń znajduje się na stronie “Regulamin szkoleń MTG Level UP”.

Wersja z dnia 09.12.2022 r.

 

Ta strona używa plików cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce prywatności.